Etikai kódex

PRÁNANADI® ÖNFEJLESZTŐ RENDSZER ETIKAI KÓDEXE

Az Etikai kódex célja

 • Meghatározni a PRÁNANADI® módszerrel történő energetikai harmonizálás (a továbbiakban: technika) alkalmazásának és a PRÁNANADI® módszer alapján nyújtott tanácsadás szabályait
 • Rögzíteni a PRÁNANADI® módszer gyakorlásának etikai szabályait
 • Őrködni a módszer tisztasága felett, megőrizni erkölcsi színvonalát 
 • Védelmezni a PRÁNANADI® mestereket, alkalmazókat és tanítványokat
 • Erősíteni a PRÁNANADI® mesterek, alkalmazók és tanítványok összetartozását
 • Rögzíteni a PRÁNANADI® mesterek, alkalmazók és tanítványok számára az egymással, a páciensekkel és  más gyógyító, önfejlesztő, természetgyógyászati módszereket alkalmazókkal való kapcsolatának és együttműködésének szabályait.

A PRÁNANADI® módszer alkalmazásának alapelvei

A PRÁNANADI® módszert alkalmazó tanítvány törekszik arra, hogy

 • a PRÁNANADI® módszer tisztaságát megőrizze,
 • a PRÁNANADI® hagyományát és módszerét a maga teljességében töretlenül és változtatásoktól mentesen tartsa meg és adja tovább
 • a PRÁNANADI® módszer átadott tanításait és szabályait a mesterek által meghatározott módon őrizze meg, a rábízott titkot tartsa és védje meg
 • a PRÁNANADI® mesterek valamint magasabb fokozatú társai iránti tiszteletet megtartsa
 • a PRÁNANADI® mester által átadott tanításokat pontosan sajátítsa el és gyakorolja
 • a PRÁNANADI® mestereket, alkalmazókat és tanítványokat védelmezze
 • az élet, az emberi méltóság és más emberek iránt tiszteletet tanúsítson
 • a hozzá segítségért fordulóknak támogatást nyújtson
 • másoknak ne ártson és mindig jót tegyen
 • az igazságosság törvényét megtartsa.

 

                        A PRÁNANADI® módszer alkalmazóira (avatómesterekre és gyakorlati alkalmazókra) irányadó etikai követelmények, 

Általános szabályok.

A PRÁNANADI® alkalmazó

 

 • betartja az alapvető erkölcsi szabályokat, a társadalmi törvényeket, kerüli a törvény- vagy szabálysértés látszatát is
 • tartózkodik attól, hogy aktuális politikai, gazdasági irányzatok vagy saját pillanatnyi érdekei befolyásolják,
 • tiszteli mestereit, becsüli tanítványait, büszke a módszerre, őrzi és gyarapítja a PRÁNANADI® hírnevét
 • törekszik rá, hogy legjobb képessége és tudása szerint teljesítse mestere tanításokba foglalt iránymutatásait, javaslatait
 • a PRÁNANADI® tanításokat, információkat, titkot a mesterek által meghatározott módon, változatlan tartalommal őrzi és védi meg
 • a PRÁNANADI® tanításokat kizárólag akkor és oly módon adja tovább, amikor és ahogyan arra mestereitől előzetesen felhatalmazást kapott
 • a páciensekkel és tanítványokkal együttműködik, kapcsolatait az udvariasság, a kulturált megjelenés és viselkedés, a környezetére előnyösen ható határozott és megnyugtató fellépés, empátia, az egyenjogúság, a kollegalitás és munkatársi szolidaritás jellemzi
 • kerüli a fajra, nemre, bőrszínre vagy vallásra, politikai hovatartozásra, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származásra, vagyoni, születési vagy egyéb helyzetre tekintettel a különbségtételt, a másokat lekezelő, sértő magatartást
 • kerüli a szélsőséges megnyilvánulásokat, személyeskedést, konfliktusok gerjesztését, ezek megoldására törekszik, tartózkodik attól, hogy érdekeinek érvényesítése céljából illetéktelen befolyásolásra szerveződő csoporthoz csatlakozzon, egyéni céljait a közösség érdekeként tüntesse fel
 • tartózkodik a káros szokásoktól, egészséges életmódjával példát mutat a tanítványoknak és a pácienseknek
 • egészségügyi ismereteit folyamatosan bővíti és mindent megtesz tudása gyarapítása érdekében.

 

A PRÁNANADI® alkalmazó és a páciens kapcsolata

A páciens tájékoztatása és a páciens nyilatkozata

A PRÁNANADI® alkalmazó

 • tájékoztatást ad a páciensnek, melynek során elsősorban az orvosi diagnózisra, a páciens által közölt információkra, másodsorban saját meglátására, véleményére és tudására támaszkodik
 • az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, nem adhat az orvos által előírt terápia vagy gyógyszerek szedésének abbahagyására irányuló tanácsot vagy iránymutatást
 • a páciens számára érthető módon ad tájékoztatást arról, hogy a PRÁNANADI® módszer az orvosi vizsgálatot, kezelést nem helyettesíti, hanem azt kiegészíti, támogatja
 • tájékoztatást ad a PRÁNANADI® módszerről, a páciens esetében alkalmazandó kezelésről. A tájékoztatásnak a valóságot tükrözőnek, tárgyilagosnak és őszintének kell lennie. A PRÁNANADI® alkalmazó kerüli, hogy tájékoztatásával hamis reményt vagy elvárásokat keltsen, azzal kárt okozzon oly módon, hogy annak következményeként a páciens elveszíti a PRÁNANADI® módszer alkalmazásába vetett bizalmát. A PRÁNANADI® alkalmazó a tájékoztatás során nem kelheti annak érzetét vagy látszatát, hogy a páciens betegsége a valóságnál enyhébb, avagy súlyosabb, továbbá nem ígérhet a várhatónál jobb eredményt, javaslatával nem kelthet a páciensben hamis illúziót. A tájékoztatást a páciens személyiségére, tűrőképességére, egyéb körülményeire figyelemmel kell megadni.
 • legjobb tudása szerint válaszolja meg a páciens kérdéseit
 • tájékoztatja a pácienst, hogy a PRÁNANADI® módszer alkalmazásához a páciens előzetes beleegyezése szükséges, továbbá tájékoztatja a kezelések várható számáról, eredményéről, esetleges kockázatairól azzal, hogy amennyiben a tájékoztatást követően a páciens a kezelést igénybe veszi, az a páciens beleegyezésének tekinthető
 • tájékoztatja a pácienst, hogy tünetei vagy fájdalmai a PRÁNANADI® kezelések megkezdésekor ideiglenesen felerősödhetnek. Meggyőződik arról, hogy a páciens a tájékoztatást megértette,
 • amennyiben betegséget észlel, haladéktalanul felhívja a páciens figyelmét az orvosi vizsgálat szükségességére,
 • a páciens által rábízott titkot, átadott információkat időbeli korlátozás nélkül megőrzi. Tudomásul veszi, hogy a páciens titkainak, egészségi állapotának nyilvánosságra hozatala a páciens személyiségi jogait sérti és így alkalmas lehet arra, hogy megrendítse a PRÁNANADI® alkalmazóba és a módszerbe fektetett bizalmat
 • a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen páciens kezelése esetében a pácienst korának és pszichés állapotának megfelelően tájékoztatja, gondoskodik továbbá az egészségügyi törvényben megjelölt személyek tájékoztatásáról (felsorolás?…)
 • szükség esetén gondoskodik a páciens lelki támogatásáról
 • a páciens állapotára vonatkozó információt - harmadik személynek - csak a páciens előzetes hozzájárulásával ad át. Kivételt képez, ha azt mások életének, testi épségének vagy egészségének védelme indokolja
 • a páciensen kívül kizárólag azon személyeknek ad a pácienssel kapcsolatosan tájékoztatást, akikkel kapcsolatosan a páciens előzetesen felhatalmazást adott. A páciens hozzátartozóinak tájékoztatásakor a páciens érdekeit, személyiségi jogait kell szem előtt tartani. Telefonon tájékoztatás csak abban az esetben adható, ha a tájékoztatást kérő személy egyértelműen azonosítható és felvilágosításra jogosult. 

 

A PRÁNANADI® alkalmazó kiválasztása és a páciens visszautasításának lehetősége

 • A páciens szabadon választja meg az őt kezelő PRÁNANADI® alkalmazó személyét
 • A PRÁNANADI® alkalmazó nyomós ok miatt jogosult elutasítani a páciens kezelését
 • A PRÁNANADI® alkalmazó nem tagadhatja meg a gyógykezelést, ha a páciens sértő magatartását annak egészségügyi állapota okozza. 

 

A PRÁNANADI® alkalmazó és a páciens közötti kapcsolat

A PRÁNANADI® alkalmazó

 • és a páciens egyenrangú felek. A PRÁNANADI® alkalmazó a pácienssel való kapcsolattartás során gondosan és fokozott felelősséggel jár el
 • a páciensnek minden esetben megadja a szükséges segítséget és támogatást
 • a PRÁNANADI® módszer alkalmazása során különös gondot fordít arra, hogy a páciens emberi méltóságát, szemérmét, szégyenérzetét ne sértse
 • törekszik a páciens önállóságának megőrzésérére, és tartózkodik attól, hogy magánéleti kapcsolatot alakítson ki vele,
 • a pácienssel kapcsolatosan felmerülő érzeteiről, gondolatairól a páciens állapotára, valamint mentális befogadóképességére tekintettel, tapintatosan, körültekintően, megfontoltan és felelősségteljesen ad tájékoztatást
 • mindent megtesz annak érdekében, hogy a páciens esetleges fájdalmát, félelemérzetét csökkentse
 • sürgős esetben - a lehetőségekhez képest - mindent megtesz a páciens állapotának javítása és orvosi ellátásának megvalósulása érdekében
 • tiszteletben tartja a páciens döntését az orvosi kezelés fenntartására, igénybevételére

 

A páciens által adott ellenszolgáltatás

A PRÁNANADI® alkalmazó

 • a PRÁNANADI® módszer (kezelés, reinkarnációs utaztatás) alkalmazását nem teheti ellenszolgáltatás nyújtásától függővé
 • tartózkodik attól, hogy a páciensben illetve hozzátartozójában azt az érzetet keltse, hogy ellenszolgáltatás adása esetében jobb minőségű vagy több szolgáltatást fog nyújtani
 • a páciens vagy hozzátartozója által a PRÁNANADI® módszer (kezelés, reinkarnációs utaztatás) alkalmazását követően tett felajánlást, adott ellenszolgáltatást a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában és módon jogosult elfogadni, a szükséges okirat (bizonylat) kiállításával.

 

A PRÁNANADI® alkalmazók egymás közötti és más természetgyógyászokkal való kapcsolata

A PRÁNANADI® alkalmazó

 • kellő tiszteletet tanúsít a PRÁNANADI® módszer alapját képező több évezredes tapasztalat iránt
 • tartózkodik attól, hogy az orvosi, illetve egyéb (természetgyógyászati) módszereket és/vagy ezek alkalmazóit, illetve igénybevevőit bírálja, vagy azokról ítéletet mondjon, esetleg  velük kapcsolatban negatív felhangú véleményt érzékeltessen
 • szakmai tudásával hozzájárul az egyes gyógyítási ágazatok közötti kollegiális szellem kialakításához és fenntartásához. Törekszik az együttműködésre és a különböző gyógymódok közötti összhang megteremtésére
 • tájékoztatást ad a PRÁNANADI® módszer alkalmazása során tapasztalt előnyökről
 • úgy  kommunikál és viselkedik, hogy társai megbecsülését elnyerje, megőrizze és tevékenysége iránti bizalmukat fenntartsa
 • támogatja és segíti PRÁNANADI® módszert alkalmazó társait, személyes példamutatásával erősíti azok hivatástudatát, kollegiális magatartásával erősíti az összetartozás érzését, a testületi etika szabályainak megfelelően segíti társai önmegvalósítását
 • felhívja társa figyelmét, amennyiben az a PRÁNANADI® Etikai Kódexben előírtakkal ellentétesen jár el és felajánlja neki segítségét. Ha ez - álláspontja szerint - nem vezetett eredményre, úgy erről tájékoztatja avatómesterét, és segítséget kér tőle.
 • tartózkodik attól, hogy a másik PRÁNANADI® alkalmazóra kritikai megjegyzéseket tegyen, annak képzettségét, végzettségét, tevékenységét vagy tudását bírálja, becsmérelje vagy hitelét rontsa. Különösen tartózkodik attól, hogy ezt a páciens vagy annak hozzátartozója jelenlétében tegye
 • tartózkodik attól, hogy más PRÁNANADI® mester vagy PRÁNANADI® alkalmazó páciensének megszerzését célzó lépéseket tegyen
 • a társaival való szakmai jellegű egyeztetéseit, megbeszéléseit, eltérő véleményének kifejtését nem a páciens, illetve annak hozzátartozói jelenlétében folytatja  

 

A PRÁNANADI® védjegy használata

 • A PRÁNANADI® tanfolyamot végzett tanítvány jogosult oklevelét kifüggeszteni.
 • A PRÁNANADI® védjegyet kizárólag a www.prananadi.hu honlapon közzétett, nyilvántartásban szereplő, a PRÁNANADI® védjegyjogosulttal megkötött érvényes hasznosítási szerződéssel rendelkező PRÁNANADI® avatómester (mester), masszázsmester, illetve PRÁNANADI® gyakorlati alkalmazó jogosult felhasználni.
 • A PRÁNANADI® módszert, PRÁNANADI® avatómester (mester), masszázsmester illetve PRÁNANADI® gyakorlati alkalmazó saját magát vagy társát kizárólag a PRÁNANADI® védjegytulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása alapján, a hozzájárulásban megjelölt tartalommal és módon jogosult hirdetni, reklámozni, a módszerről, saját magáról vagy (vele együtt tevékenykedő) társáról adatot, információt közzétenni.
 • A PRÁNANADI® tanítvány tartózkodik attól, hogy saját magát vagy (vele együtt tevékenykedő) társát olyan PRÁNANADI® fokozattal vagy címmel tüntesse fel, amely nem felel meg a valóságnak, amelyre nem jogosult, vagy amellyel a pácienst félrevezetheti.

 

A nyilatkozat és véleménynyilvánítás

A PRÁNANADI® alkalmazó

 • a szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogát oly módon gyakorolja, hogy egyúttal mindenkor megtartja a PRÁNANADI® módszerrel kapcsolatosan, a titok megőrzésére tett fogadalmát.

Kizárólag a PRÁNANADI® védjegyjogosult előzetes írásbeli nyilatkozata birtokában jogosult a PRÁNANADI® védjeggyel, módszerrel kapcsolatban nyilvánosság előtt, és/vagy a média bármely megjelenési formájában nyilatkozatot tenni, véleményt, adatot vagy információt közölni, közzétenni. A nyilatkozat és/vagy vélemény a hozzájárulás megadása esetében is kizárólag a titoktartás szabályainak megtartása melletti tárgyilagos tájékoztatás vagy ismeretterjesztés céljából történhet. A nyilatkozat, vélemény tartalmának valósnak, tárgyilagosnak, egyértelműnek, közérthetőnek, és tömörnek kell lennie, figyelembe véve a nyilatkozat várható társadalmi hatását és egyéb következményeit. A nyilatkozatban tartózkodni kell mindennemű állítástól, mely sértheti vagy veszélyeztetheti, illetve negatív színben tüntetheti fel a PRÁNANADI® módszert, védjegyet, a védjegyjogosultat, a tanítványokat, mestereket vagy alkalmazókat. Telefonon nem adható vélemény, nyilatkozat.

 •  tartózkodik attól, hogy személyes véleményét úgy tüntesse fel, mintha az a védjegyjogosultnak, illetve a PRÁNANADI® közösség egészének vagy részének véleménye, állásfoglalása lenne, valamint hogy a PRÁNANADI® védjegyjogosult vagy közösség álláspontját sajátjaként, a forrás megjelölése nélkül közölje.

 

 

 

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.

Moksaphoto - AyacLab Web Development