Etikai kódex

 

PRÁNANADI® HARMONIZÁLÓ ÉS ÖNFEJLESZTŐ RENDSZER ETIKAI KÓDEXE

 

Az Etikai kódex célja

 • Meghatározni a Pránanadi® módszerrel történő energetikai harmonizálás (a továbbiakban: technika) alkalmazásának alapelveit
 • Rögzíteni a Pránanadi® módszer gyakorlásának etikai szabályait
 • Őrködni a módszer tisztasága felett, megőrizni erkölcsi színvonalát 
 • Védelmezni a Pránanadi® mestereket, alkalmazókat és a közösséget
 • Erősíteni a Pránanadi® mesterek, alkalmazók és a közösség összetartozását
 • Rögzíteni a Pránanadi® mesterek, alkalmazók és a közösség számára az egymással, a hozzájuk segítségért fordulókkal és gyógyító, önfejlesztő, természetgyógyászati módszereket alkalmazókkal való kapcsolatának és együttműködésének szabályait

 

A Pránanadi® módszer alkalmazásának alapelvei

A Pránanadi® módszert alkalmazó törekszik arra, hogy

 • a Pránanadi® módszer tisztaságát megőrizze
 • a Pránanadi® hagyományát és módszerét a maga teljességében töretlenül és változtatásoktól mentesen tartsa meg és adja tovább
 • a Pránanadi® módszer átadott tanokat és szabályait a mesterek által meghatározott módon őrizze meg, a rábízott titkot megtartsa és védje
 • a Pránanadi® mesterek valamint magasabb fokozatú társai iránti tiszteletre törekedjen
 • a Pránanadi® mester által átadott tanokat pontosan sajátítsa el és gyakorolja azt
 • a Pránanadi® mestereket, alkalmazókat és a közösséget védelmezze
 • az élet, az emberi méltóság és más emberek iránt tiszteletet tanúsítson
 • a hozzá segítségért fordulóknak támogatást nyújtson
 • önmagának és másoknak ne ártson, mindig jót tegyen
 • az igazságosság törvényét megtartsa (Arisztotelész az igazságosságot úgy határozza meg, mint a törvényeknek való engedelmességet)

 

A Pránanadi® módszer alkalmazóira (avatómesterekre és gyakorlati alkalmazókra) irányadó etikai követelmények

 

Általános szabályok

A Pránanadi® alkalmazó:

 • betartja az alapvető erkölcsi szabályokat, a társadalmi törvényeket, kerüli a törvény- vagy szabálysértésnek még a látszatát is
 • tartózkodik attól, hogy politikai, gazdasági irányzatok vagy saját pillanatnyi érdekei befolyásolják
 • tiszteli mestereit, becsüli a hozzá segítségért fordulókat, büszke a módszerre, őrzi és öregbíti a Pránanadi® jóhírnevét
 • törekszik arra, hogy legjobb képessége és tudása szerint teljesítse mestere tanokba foglalt iránymutatásait, javaslatait
 • a Pránanadi® tanokat, információkat, titkokat a mesterek által meghatározott módon, változatlan tartalommal őrzi meg és védi azt
 • a Pránanadi® tanokat kizárólag akkor és oly módon adja tovább, amikor és ahogyan arra mestereitől előzetesen felhatalmazást kapott
 • a hozzá segítségért fordulókkal együttműködik, kapcsolatait az udvariasság, a kulturált megjelenés és viselkedés, a környezetére előnyösen ható határozott és megnyugtató fellépés, az empátia, az egyenjogúság, a kollegalitás és munkatársi szolidaritás jellemzi
 • kerüli a másokat lekezelő, sértő magatartást, valamint a különbségtételt fajra, nemre, bőrszínre, vallásra, politikai hovatartozásra, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származásra, vagyoni, születési vagy egyéb helyzetre
 • kerüli a szélsőséges megnyilvánulásokat, személyeskedést, konfliktusok gerjesztését, ezek megoldására törekszik, tartózkodik attól, hogy érdekeinek érvényesítése céljából illetéktelen befolyásolásra szerveződő csoporthoz csatlakozzon, egyéni céljait a közösség érdekeként tüntesse fel
 • tartózkodik a káros szokásoktól, egészséges életmódjával példát mutat a hozzá fordulóknak
 • egészségügyi ismereteit folyamatosan bővíti és mindent megtesz tudása gyarapítása érdekében

 

A Pránanadi® alkalmazó és a hozzá forduló kapcsolata

A Pránanadi® alkalmazó

 • tájékoztatást ad, amelynek során elsősorban az orvosi diagnózisra, a hozzá forduló által közölt információkra, másodsorban saját meglátására, véleményére és tudására támaszkodik
 • az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, nem adhat az orvos által előírt terápia vagy gyógyszerek szedésének abbahagyására irányuló tanácsot vagy iránymutatást
 • érthető módon ad tájékoztatást arról, hogy a Pránanadi® módszer az orvosi vizsgálatot, illetve ellátást nem helyettesíti, hanem kiegészítheti, támogathatja azt
 • amennyiben betegséget észlel, haladéktalanul felhívja a figyelmet az orvosi vizsgálat szükségességére
 • a Pránanadi® módszer (konzultáció, harmonizálás, utaztatás) alkalmazását nem teheti ellenszolgáltatás nyújtásától függővé
 • tájékoztatást ad a Pránanadi® módszerről. A tájékoztatásnak a valóságot tükrözőnek, tárgyilagosnak és őszintének kell lennie. A Pránanadi® alkalmazó kerüli, hogy tájékoztatásával hamis reményt vagy elvárásokat keltsen, azzal kárt okozzon. A tájékoztatás során nem kelheti annak érzetét vagy látszatát, hogy a hozzáforduló betegsége a valóságnál enyhébb vagy súlyosabb, továbbá nem ígérhet a várhatónál jobb eredményt, javaslatával nem kelthet hamis reményt
 • legjobb tudása szerint válaszolja meg a kérdéseket
 • tájékoztatást ad, hogy a Pránanadi® módszer alkalmazásához előzetes beleegyezése szükséges, továbbá tájékoztatást ad az esetleges kockázatairól (például arról, hogy a tünetek vagy fájdalmak a Pránanadi® gyakorlati alkalmazás megkezdésekor ideiglenesen felerősödhetnek)
 • meggyőződik arról, hogy a tájékoztatás megértésre került
 • a tudomására jutott, illetve rábízott magántitkokat, átadott információkat időbeli korlátozás nélkül megőrzi. Tudomásul veszi, hogy a hozzá forduló magántitkainak, egészségi állapotának nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sért
 • a korlátozottan cselekvőképes személy pszichés állapotának megfelelően tájékoztatja és szükség esetén a hivatalos képviselőt is tájékoztatja, hogy a Pránanadi® módszer alkalmazásához előzetes beleegyezése szükséges
 • cselekvőképtelen személy esetében a hivatalos képviselőt tájékoztatja, hogy a Pránanadi® módszer alkalmazásához előzetes beleegyezése szükséges
 • szükség esetén gondoskodik a lelki támogatásról
 • a segítséget kérő állapotára vonatkozó információt - harmadik személynek - csak a segítséget kérő előzetes hozzájárulásával ad át. Kivételt képez, ha azt mások életének, testi épségének vagy egészségének védelme indokolja
 • a segítséget kérőn kívül kizárólag azon személyeknek ad tájékoztatást, akikkel kapcsolatosan a segítséget kérő előzetesen felhatalmazást adott. A segítséget kérő hozzátartozóinak tájékoztatásakor a segítséget kérő érdekeit, személyiségi jogait kell szem előtt tartani. Telefonon tájékoztatás nem adható
 • és a hozzá segítségért forduló egyenrangú felek. A Pránanadi® alkalmazó a kapcsolattartás során gondosan és fokozott felelősséggel jár el
 • a Pránanadi® módszer alkalmazása során különös gondot fordít arra, hogy emberi méltóságot, szemérmet, szégyenérzetet ne kelltsen
 • törekszik a hozzá forduló önállóságának megőrzésérére, és tartózkodik attól, hogy magánéleti kapcsolatot alakítson ki vele
 • mindent megtesz annak érdekében, hogy az esetleges fájdalmat, félelemérzetet csökkentse

 

A Pránanadi® alkalmazó kiválasztása és a visszautasítás lehetősége

 • A hozzánk segítségért forduló szabadon választhatja meg a Pránanadi® alkalmazó személyét
 • A Pránanadi® alkalmazó nyomós indok miatt jogosult visszautasítani a segítségnyújtást, kivéve életet és testi épséget veszélyeztető helyzetben (elsősegélynyújtás), sürgős esetben - a lehetőségekhez képest - mindent megtesz az állapot javítása és orvosi ellátásának megvalósulása érdekében

 

Az ellenszolgáltatásról

A Pránanadi® alkalmazó

 • a Pránanadi® módszer (konzultáció, harmonizálás, utaztatás) alkalmazását nem teheti ellenszolgáltatás nyújtásától függővé
 • tartózkodik attól, hogy a hozzáfordulóban, illetve hozzátartozójában azt az érzetet keltse, hogy ellenszolgáltatás adása esetében több figyelmet biztosítana
 • a hozzáforduló vagy hozzátartozója által a Pránanadi® módszer (konzultáció, harmonizálás, utaztatás) alkalmazását követően tett felajánlást, adott ellenszolgáltatást a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában és módon jogosult elfogadni, a szükséges okirat (bizonylat) kiállításával

 

A Pránanadi® alkalmazók egymás közötti és más természetgyógyászokkal való kapcsolata

A Pránanadi® alkalmazó

 • kellő tiszteletet tanúsít a Pránanadi® módszer alapját képező több évezredes tanok iránt
 • tartózkodik attól, hogy az orvosi, illetve egyéb (természetgyógyászati) módszereket és/vagy ezek alkalmazóit, illetve igénybevevőit bírálja, vagy azokról ítéletet mondjon, esetleg  velük kapcsolatban negatív felhangú véleményt érzékeltessen
 • szakmai tudásával hozzájárul az egyes gyógyítási ágazatok közötti kooperatív szellem kialakításához és fenntartásához. Törekszik az együttműködésre és a különböző gyógymódok közötti összhang megteremtésére
 • úgy  kommunikál és viselkedik, hogy társai megbecsülését elnyerje, megőrizze és tevékenysége iránti bizalmukat fenntartsa
 • támogatja és segíti Pránanadi® módszert alkalmazó társait, személyes példamutatásával erősíti azok hivatástudatát, kollegiális magatartásával erősíti az összetartozás érzését, a testületi etika szabályainak megfelelően segíti társai önmegvalósítását
 • felhívja társa figyelmét, amennyiben az a Pránanadi® Etikai Kódexben előírtakkal ellentétesen jár el és felajánlja neki segítségét. Ha ez - álláspontja szerint - nem vezetett eredményre, úgy erről tájékoztatja avatómesterét, és segítséget kér tőle
 • tartózkodik attól, hogy a másik Pránanadi® alkalmazóra kritikai megjegyzéseket tegyen, annak képzettségét, végzettségét, tevékenységét vagy tudását bírálja, becsmérelje vagy hitelét rontsa. Különösen tartózkodik attól, hogy ezt a segítséget kérők vagy annak hozzátartozója jelenlétében tegye
 • tartózkodik attól, hogy más Pránanadi® mester vagy Pránanadi® alkalmazó vendégkörének megszerzését célzó lépéseket tegyen
 • a társaival való szakmai jellegű egyeztetéseit, megbeszéléseit, eltérő véleményének kifejtését nem a hozzá segítségért forduló, illetve annak hozzátartozói jelenlétében folytatja  

 

A Pránanadi® védjegy használata

 • A Pránanadi® fokozatot végzett beavatott nadis jogosult oklevelét kifüggeszteni.
 • A Pránanadi® védjegyet kizárólag a www.prananadi.hu honlapon közzétett, nyilvántartásban szereplő, a Pránanadi® védjegyjogosulttal megkötött érvényes hasznosítási szerződéssel rendelkező Pránanadi® avatómester (mester), masszázsmester, illetve Pránanadi® gyakorlati alkalmazó jogosult felhasználni.
 • A Pránanadi® módszert, Pránanadi® avatómester (mester), masszázsmester illetve Pránanadi® gyakorlati alkalmazó saját magát vagy társát kizárólag a Pránanadi® védjegytulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása alapján, a hozzájárulásban megjelölt tartalommal és módon jogosult hirdetni, reklámozni, a módszerről, saját magáról vagy (vele együtt tevékenykedő) társáról adatot, információt közzétenni.
 • A Pránanadi® beavatott tartózkodik attól, hogy saját magát vagy (vele együtt tevékenykedő) társát olyan Pránanadi® fokozattal vagy címmel tüntesse fel, amely nem felel meg a valóságnak, amelyre nem jogosult, vagy amellyel a hozzá segítségért fordulót félrevezetheti.

 

A nyilatkozat és véleménynyilvánítás

A Pránanadi® alkalmazó

 • a szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogát oly módon gyakorolja, hogy egyúttal mindenkor megtartja a Pránanadi® módszerrel kapcsolatosan, a titok megőrzésére tett fogadalmát.

Kizárólag a Pránanadi® védjegyjogosult előzetes írásbeli nyilatkozata birtokában jogosult a Pránanadi® védjeggyel, módszerrel kapcsolatban nyilvánosság előtt, és/vagy a média bármely megjelenési formájában nyilatkozatot tenni, véleményt, adatot vagy információt közölni, közzétenni. A nyilatkozat és/vagy vélemény a hozzájárulás megadása esetében is kizárólag a titoktartás szabályainak megtartása melletti tárgyilagos tájékoztatás vagy ismeretterjesztés céljából történhet. A nyilatkozat, vélemény tartalmának valósnak, tárgyilagosnak, egyértelműnek, közérthetőnek, és tömörnek kell lennie, figyelembe véve a nyilatkozat várható társadalmi hatását és egyéb következményeit. A nyilatkozatban tartózkodni kell mindennemű állítástól, mely sértheti vagy veszélyeztetheti, illetve negatív színben tüntetheti fel a Pránanadi® módszert, védjegyet, a védjegyjogosultat, a nadisokat, mestereket vagy alkalmazókat. Telefonon nem adható vélemény, nyilatkozat.

 •  tartózkodik attól, hogy személyes véleményét úgy tüntesse fel, mintha az a védjegyjogosultnak, illetve a Pránanadi® közösség egészének vagy részének véleménye, állásfoglalása lenne, valamint hogy a Pránanadi® védjegyjogosult vagy közösség álláspontját sajátjaként, a forrás megjelölése nélkül közölje.

 

 

 

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.