Eddigi munkáimról

Íme néhány részlet a könyveimből. Sajnos egyenlőre ezek nem rendelhetők meg.
 

Pránanadi 1.
Pránanadi 2.
TIBET "Ahogyan történt"
 


Pránanadi 1.

 

A könyv belső használatra készült, Tanítványaim kérésére. Néhány részlet a könyvből - negyedik kiadás:

"Aki még nem érett meg a tant befogadni, az addig nem lesz képes arra, amíg tudása és felkészültsége nem vezeti el hozzá. Ha még nem érett a tanra, akkor a tanítást hiába hallja gyakran, újra és újra, hiába töpreng rajta sokszor, még nem tudja befogadni."

MI A PRÁNANADI?

Köszöntelek Téged, ki a pránanadi ösvényét választottad a jelenleg Magyarországon lévő több energetikai ágazat közül. Először ismerd meg, mi is a pránanadi. A pránanadi szanszkrit eredetű összetett szó. A prána jelentése abszolút energia, univerzális életérő. A nadi jelentése csatorna, folyam, ér, cső. A pránanadi jelentése abszolút energia csatorna, univerzális életerő csatorna. A prána minden energia ősforrása. Az élet megnyilvánulásának minden síkja, a felvett és az el nem használt prána (abszolút energia) rezgésétől, minőségétől függ. A prána egy összetett energiarendszer, ami nélkül a fizikai test nem létezhet. A mindent átható prána (életenergia) folytonos, állandó, meg nem szűnő mozgásban, rezgésben, áramlásban van. Örvénylő mozgásuk következtében kapcsolódnak egymáshoz és energiaközpontokat hoznak létre az egész univerzumban, naprendszerekben, és mindenhol megtalálhatók. A nadik és a csakrák a szervezet számára életenergiát vesznek fel az ember környezetéből, a kozmoszból, azután rezgésekké alakítják át, ami a fizikai és az energiatestek működéséhez, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges. Fennmaradt tibeti szövegekben 350 000 nadiról tesznek említést. A hangolási (avatási) szertartások után már egy finomabb energiarendszeren keresztül képes az ember kapcsolatba lépni azokkal az erőkkel, amelyek a környezetében, a világegyetemben, mindenféle létsíkon hatnak. A testbe bevitt prána (kozmikus energia, életerő) a nadikon (vezetékeken) halad keresztül, vagy pedig azokban kering (bennük folyik).

Ezek a vezetékek olyan finomak, hogy szabad szemmel nem is láthatók. Nem párosíthatók pl. idegekhez, erekhez, annál finomabban hálózzák be a test minden pontját.

3 fő nadi van, amiből oldalágak válnak ki. Ezek az oldalágak újabb oldalágakra oszlanak, és behálózzák a fizikai testet mindenhol.

Az első főnadi a gerincoszlop mentén helyezkedik el. Kiindulási pontja a gát tájéka. A gyökér csakrából indul és felfelé halad, a torok csakránál kettéválik elülső és hátulsó ágra, de a fő ág továbbhalad, és a korona csakrában végződik. A második és a harmadik főnadi a gerinc két oldalán 5 helyen fonja át a gerincen futó egyenes főnadit. Ezek a találkozási pontok alkotják a második-ötödik csakrákat. Ezekből a csakrákból ágaznak ki a pránanadik, illetve áramlik ki a prána a test minden részébe.

Ha a nadikon keresztülhaladunk, akkor megtisztítjuk az egész embert a szennytől, a méreg- és a salakanyagoktól, a negatív tudattartalmaktól és a kellemetlen pszichikai állapotoktól, testi, lelki és szellemi síkon egyaránt. Ameddig a nadik nem tiszták, addig szellemi felszabadultságot, tisztulást nem lehet elérni. Célunk a nadik megtisztítása, az ember testi, lelki, szellemi struktúrájának energiával való telítése. Ez a belső énhez vezeti el a harmóniából kibillent embert. Amikor megtalálja önmagát, és visszaáll a harmónia, vagyis eljut a belső énhez, a kozmikus teljességhez való eljutást is jelenti.

Ha helyes életmóddal, helyes tudással haladunk az úton, és nem bontjuk meg a teljességet pl. helytelen szokásokkal, helytelen tudattartalmakkal, csak akkor találhatjuk meg a kozmikus egységet. A nadik tisztítása és életenergiával való töltése egy magasabb tudatfolyamat, egy magasabb szellemi szint eléréséért történik. A hatások nem azonnal jelentkeznek, ki kell őket várni türelemmel. A kavargó, csapongó gondolatok megakadályozzák a kauzális fejlődést. Ameddig örvénylik, kavarog bennünk a tudati anarchia, addig nem tudunk fizikai és szellemi síkon tovább lépni.

Ha a szellemi síkunkat rendezni tudjuk, és létrejön bennünk a harmónia, a nyugalom, csak akkor vagyunk képesek felismerni és megismerni, megfelelő válaszokat adni, és célszerűen élni, eljutni oda, hogy az anyagi és a szellemi világ között is különbséget tegyünk, ki tudjuk választani, mi a lényeges, és mi a lényegtelen. A pránanadi hatása Életfolyamatokat támogat, valamennyi síkon hat. Igazodik minden élő és élettelen egyéni igényeihez. Támogatja a személyiség fejlődésének folyamatát. Pozitívan befolyásolja a gyógyulási folyamatokat, enyhíti a fájdalmat, segít félelem, harag, méreg, depresszió, aggodalom, kétségek közt lévő levertség legyőzésében. Megkönnyíti a nehéz fizikai és pszichikai megterhelés leküzdését. Előnyösen befolyásolja az emberekhez való viszonyulásunkat. Serkenti a kreativitást, a teljesítőképességet. Elősegíti az önmegismerést, a könnyebb beilleszkedést.


Pránanadi 2.

 

A könyv szintén belső használatra készült, Tanítványaim kérésére. Íme néhány részlet:

E könyv célja a Természetes gyógyítás különböző módjainak egyszerű, világos, praktikus bemutatása. Elméletekről nagyon keveset beszélek, csak körvonalakban közlöm az alapvető elveket azért, hogy a gyógyító megértse azt, amit csinál - e könyv megkísérli elmondani azt, hogy HOGYAN végezze munkáját. Rögtön az elején ki akarom jelenteni, hogy a természetes gyógyításból egyáltalán nem kívánok vallást csinálni, ezt értelmetlenségnek tartom, annyi erővel vallásnak tekinthetnénk a gyógyszeres kezelést, kezelést, a masszázst, a csontkovácsolást, vagy a gyógyítás bármilyen más formáját. Minden gyógyítás bizonyos természetes törvények alkalmazásának eredménye, és a felhasznált erő éppen olyan természeti törvény, mint pl. az elektromosság. Ami azt illeti, minden természeti erő az ´isteni´ vallásból származik, és egyaránt méltó a tiszteletre, megbecsülésre.

A nyugati világ szívesen épít fel vallásos, vagy félig vallásos kultuszokat a gyógyítás munkája köré. És mindegyik kultusz, vagy szekta határozottan állítja, hogy eredményes kezelései, gyógyításai egy bizonyos hit, vagy vallás eredményei, és nem veszi tekintetbe, hogy a többi kultusz körülbelül ugyanolyan mértékben gyógyít. Ezen a téren a keleti ember nem téved - önmagát sem téveszti meg. Gyermekkorától arra tanítják, hogy az energiának, erőnek nagyon sok megjelenési formája van a természetben, ezeket fel lehet használni - az ember szolgálatára kényszeríteni. A keleti ember számára a pszichikus erők csakis annyira titokzatosak és félelmetesek, mint mondjuk az elektromosság - mind a kettőt egyazon dolog megnyilvánulásának tartja és egyformán tiszteli. Egy kis gondolkodás mindenkit meggyőz arról, hogy ez így is van. Minden erő, vagy energia a Prána megnyilvánulása (A Prána az energia elvének hindu elnevezése) - s a keleti tanítás azt tartja, hogy a Prána mögött elme van. Elme, mely a világegyetem elme-elvéből ered.

A fenti tényekből következik, hogy a keleti pszichikus gyógyító nem ismeri azt a féltékenységet és előítéletet a természetes gyógyítás más formáival szemben, ami sajnos, nyugaton olyan gyakori. A keleti gyógyító hisz abban, hogy minden igazi gyógyító mindig is ugyanazt az erőt, energiát alkalmazza, amit ő is használ - bármilyen legyen is az alkalmazás módja -, ennélfogva mindegyik gyógyításformát tiszteletben tartja. Természetesen legszívesebben a saját módszerét használja, de nem nézi le azt, aki egy másik módszert tart legmegfelelőbbnek.

A keleti gyógyító megtanulja azt is, hogy a testnek bizonyos törvényei vannak, amelyeket az egészség megtartása, illetve az elvesztett egészség visszaszerzése érdekében figyelembe kell venni. Hisz abban, hogy az, ami az egészséges embert egészségessé teszi - az a beteg embernek is visszaadja az egészségét. A táplálkozás, kiválasztás, lélegzés stb.-re vonatkozó természeti törvényekre utalok itt. Ezekről a törvényekről a ´Hatha Yoga´ című könyvben többet lehet olvasni, de röviden tárgyalom: ´A test természetes törvényei´ című fejezetben is. Nyomatékosan tanítványok figyelmébe ajánlom, hogy mielőtt megkísérlitek ezt a gyógyítást, ismerkedjetek meg ezekkel a természeti törvényekkel. Tudjuk, hogy a nyugati pszichikus gyógyítással foglalkozók általában nem foglalkoznak ezekkel a törvényekkel, túlságosan ½materiálisnak½ tartják őket, holott csak egy pillantást kell magunk köré vetnünk, máris látjuk ennek az álláspontnak értelmetlenségét. A természet törvényeivel nem lehet büntetlenül dacolni.

Meggyőződésem, hogy ha az emberek követnék a természet törvényének tanításait, gyógyításra egyáltalán nem lenne szükség, mert mindenki megőrizné egészségét. Miután azonban az emberek nem követik ezeket - így szükség van gyógyítási módszerekre. A gyógyítás legmagasabb és legjobb formája, amit az ember ismer, a pszichikus gyógyítás. Azonban még ez sem hozhat tartós gyógyulást, ha a páciens nem változtat életmódján és szokásain, és nem próbálja meg, hogy összhangban éljen a természet törvényeivel. Ennélfogva ismételten hangsúlyozom, hogy a gyógyítónak meg kell ismertetnie páciensét a testnek ezekkel a törvényeivel, és miközben kezeli, gyógyítja a pácienst, igyekeznie kell mélyen belerögzíteni tanácsait és utasításait a test természetes törvényeire vonatkozólag, úgy, hogy mire a páciens meggyógyul, a továbbiakban úgy élhessen, hogy egészségét megőrizze, a megnyert területet meg tudja tartani, és ne csússzék ismét vissza régi, beteg állapotába. Könyv nem egy értekezés a betegségekről. Éppen ellenkezőleg, olyan keveset beszél a betegségekről, amilyen keveset csak lehetséges, inkább az egészség állapotát idézi szemünk elé, és az eszközöket, amelyekkel azt az állapotot el lehet érni. Tehát ebben a könyvben nagyon keveset találtok a különböző szimptómákról. A szimptómák csupán a mögöttük lévő ok tünetei, én pedig hiszem, hogy a betegségeknek EGYETLEN általános oka van, és az a sejtek nem megfelelő működése. Hiszem továbbá, hogy a kezelések megszüntetik a baj okát, s akkor egyben a szimptómák is megszűnnek. Nem akarom a figyelmet azzal felcsigázni, hogy dicsérem a könyvben tanított gyógyítási módokat. Véleményem szerint ´a tészta bizonyítékát a tészta megevése szolgáltatja´, így hát azt mondom nektek: PRÓBÁLJÁTOK MEG! Bízzatok Önmagatokban és gyógyító erőtökben. Ez valamennyiük Isteni öröke - nem csak kevesek adottsága. Általános adomány ez, amelyet ki lehet fejleszteni bizalommal és gyakorlattal, és nemcsak, hogy a gyakorlattal nem apad el, hanem a használattól növekszik ereje. Mint egy izom, melyet fejleszt a gyakorlás, de amely puha és ernyedt lesz, ha nem használják. Azonban, ha gyógyítani kezdetek, - és sikerrel -, és működésetek azok szemében, akik nem értik e gyógyítás mibenlétét - csodának tűnik -, akkor se legyetek gőgösek, felfuvalkodottak, és ne higgyék azt, hogy valamilyen különleges adottságotok, képességetek van. Ez értelmetlen lenne, hiszen minden gyógyító csupán egy csatorna, melyen a természet ereje, energiája keresztüláramlik. A gyógyító: eszköz a természeti törvények kezében. Ezt mindig tartsátok szem előtt. Az erő forrásává válhat ez a gondolat, ha a másik oldalát is nézitek, és megértitek. A VILÁGEGYETEM MINDEN EREJÉVEL MÖGÖTTÜK ÁLL. Azt tanácsolom, hogy ismerkedjetek meg az e könyvben tanított valamennyi módszerrel. Aztán válasszátok ki magatoknak azt a módot, amelyet a legvonzóbbnak éreztek, hagyatkozzatok ösztönötökre. Esetleg az egyik módszerből is vegyetek egy kicsit, a másikból is, és állítsatok össze belőlük egy saját módszert. ´Vegyétek el azt, ami tetszik, bárhonnan, ahol találjátok!´ Ne tartsátok kötelezőnek, hogy bármelyik rendszerhez ragaszkodjatok, vagy hogy bármelyik iskola ´címkéjét´, vagy ´jelvényét´ viseljétek. Egyáltalán óvakodjatok attól, hogy elméteken bármilyen címkét, vagy jelvényt viseljetek. Legyetek ÖNMAGATOK!
 


TIBET "Ahogyan történt"

 

Szerzetesek elmondása alapján és utazásaim alkalmával tapasztalt dolgok. Néhány részlet:

Khawachenben - a havas hegyek és gyógyító füvek földjén - ahogyan a Tibetiek nevezik az országukat, az elemek nem csupán ősik, hanem elkerülhetetlenek. Föld, ég, víz, levegő, és tűz életre kelnek a könyörtelenül változó bús szelek által. Finom szelek szállnak keresztül a mezőkön, évszázadok óta, finoman fésülve a tibetiek arcát és simogatva a lágyan összefont hajukat. Nos, ugyanazok a szelek meg tudnak mozgatni hóviharokat, homokviharokat, és üvöltő viharfelhőket, keskeny ösvényeken összeszorítva meredek sziklákat. A szelek a halálba vezethetnek egész karavánokat. Mint maguk az emberek, a szelek is amik összetartják őket és velük együtt élnek, természetfelettiek és vadak. A szél nincs egyedül a szomorúságában. A föld Kawachenben megmozdulhat és egy másodperc alatt kinyílhat. Föld csuszamlások betemethetnek egész falvakat. A heves zivatarok árvizeket okoznak és lemoshatnak a föld felszínéről domboldalakat. A föld belsejéből előtörhetnek égető gejzírek, és a szél segítségével szilva nagyságú cseppekben fortyogó víz kerül fel a egekbe. Ennyire elkerülhetetlenek a Khawachen-i élő elemek, amikről a tibetiek hiszik hogy az ő saját hús-vér testüket alkotják. A külső szelek illatot árasztanak és suttogó imákat hoznak az életnek, és megtisztítják a tibetiek testét, attól a perctől kezdve hogy megszülettek, addig a percig míg meghalnak. Õ az, a szél, a tibetiek szerint, aki erőt adott az élethez és magának a földnek**

A Föld és az emberek megteremtése

A tizenharmadik században Chojung szövegek íródnak, régi időkről, még a létezés előtti időkből, amikor is csak egy nagy sötétség honolt mindenütt a nagy térben. Ebből a nagy semmiből, egy lágy szellő kerekedett fel, amely megteremtett egy hatalmas felhőt ami csak növekedett, mint egy menydörgés. A hatalmas és erőteljes felhőkből előtörtek a monszun esők, amiből egy óriási elsődleges tenger keletkezett. Amint a lágy szelek fújdogáltak a víz felszínén, könnyű hab képződött ami egyre nőtt, dúsult és nehezült. Mint ahogy a vert tejből is vaj lesz, úgy a szélből és a vízből föld született, mint egy nagy hegy. Ezt a nagy hegyet föld és víz hétrétű gyűrűje vette körül, hogy otthont adjon az isteneknek és a környező kontinenseknek. Délen lett Dzambu Ling, az érett almák fájának és az embereknek a földje. Az univerzum és Dzambu Ling megteremtése után, Tibet még mindig az elsődleges tenger alatt volt. Valóban, geológiai kutatások azt mutatják hogy húsz millió évvel ezelőtt Tibet be volt fedve a nagy Tethis tengerrel. Csenrézi, az együttérzés istene és Tibet főistene, áldást adott, és a víz lassan elkezdett párologni, ezzel körbezárva Tibetet a hegyek közé, és benépesítve őt mimayinokkal, olyan szellemekkel amelyeket még most is lehet néha látni. Nem voltak emberek ezen a földön addig, ameddig Csenrézi és Dolma istenek el nem küldték majom alakjában a szellemüket egy hegyhez, amit úgy hívnak, hogy Konpori. Itt egyedül élt egy földi nőstény szellem csendes meditációban, a hegyes csúcsokon. A földi szellem énekelt és sírt és kérte a majmot, hogy törje meg a cölibátusi esküjét, és vegye el őt feleségül. A majom előbb elutasította, míg végül is a nőstény szellem meggyőzte, tanácskozott Csenrézivel, aki azt mondta neki hogy itt van az ideje hogy Tibetnek saját gyermekei szülessenek. A majom és a földi szellem egymáséi lettek és hat gyermekük született, mindegyik a hat féle lényből betöltötte a világot: istenek, félistenek, emberi lények, éhes szellemek, állatok és ördögi lények. Mások azt mondják hogy a hat gyermek Tibet hat különböző részét alapította meg. Azért olyan különbözőek a tibeti népek és törzsek, mert egyaránt örökölték anyjuk vad ősi ösztönét, valamint apjuk transzcendentális együttérzését.

A legendák amik a Tibeti elemek alakulásáról és az emberekről szólnak olyan változóak mint a tájak és a törzsek. A korai Bön tradíció, a Tibeti pre-buddhista vallás szerint, a nagy isten, Cha teremtette az univerzumot az öt elemből. Megalkotta a mennyországot az ő tizenhárom aszcendens rétegével, és a földet az ő tizenhárom deszcendens rétegével. A menny és a föld dómjaiból világosság és sötétség áradt. A világosság és sötétség egyesülése alkotta meg a vizet és az eget, aminek az összeolvadása létrehozott egy fiút és egy leányt - az istenek égi ősei - és az első királyt, Nyatri Tsangpo, a Havas Föld védő szentjét.

Antropológusok azt tételezik fel, hogy a tibeti emberek a nomád mongol törzsek leszármazottai, akik elvándoroltak délre és nyugatra közép Ázsia síkságairól, körülbelül 2500-3000 éve. Az idők során letelepedtek a termékeny Tsangpo és Yarlung völgyekben.

Úgy a Bön, mint buddhista legendák is egyetértenek abban, hogy azokban az időkben a tibetiek szükségét érezték egy királynak, hogy vezesse őket és a területüket. A Bön legenda szerint, ők elküldtek egy üzenetet a mennybe, hogy kérjenek irányítást. Borókát (tsang - menydörgés apa és villámlás anya gyermeke) égettek, és egy füstoszlop, mint egy létra, felemelkedett az égbe, bejutásért könyörögve az istenek kapujában. Innen, egy széltől és szivárványtól világító oszlopon, az égi isten késlekedés nélkül leszállt a földre a fiával együtt, Nyatri Tsangpoval. Zarándokolva a szent hegy Yarlha Zampo csúcsain, a közép tibeti Yarlung völgyben, az égi isten belépett egy mandala közepébe:


"Ez az ég közepe volt,
A föld közepe és az ország szíve.
Egy gleccser völgye, az összes folyók forrása.
Magas hegyek, tiszta föld, egy ragyogó ország.
Egy hely, ahol az emberek hősnek születnek,
Ahol a szokások tökéletesek, ahol a lovak gyorsan nőnek."


Az első hét király nappal a földön élt, és éjszaka felment a hegyekből az egekbe. Ilymódon a hegybéli otthonaik szent imahelyek lettek - utak az egek felé*. A kanyargós zarándokutakon az utazók megkérhetik a helyi istenségeket, hogy küldjenek le az égből boróka füst jelzést. Amikor a Buddhizmus bejött Tibetbe, egy néhány hegy szintén buddhista lett. Lhásza három dombja - Chakpori, Pongwari, és Marpori, -a buddhista istenek Vajrapani, Manjushri és Csenrézi szent hegyei. Vannak jóindulatú hegyek, de vannak köztük elővigyázatosságból rosszindulatúak is. Az összes hegy királya a Kailas hegy, vagy Kang Rinpoche (a havak ékszere), a messze nyugati Tibetben ltalálható. Olyan ez a hely mint a föld "köldöke", az a fizikális pont, ahol az ég találkozik a földdel. Több mint két ezer éve a zarándokok, amikor felérnek erre a messzi hegyre, imádkoznak, mert a bön szerint a nagy szent Shenrab itt szállt le az égből a földre. Tradicionális buddhista szövegekben Kang Rinpoche össze van nőve a Meru heggyel.Ez a hatalmas mitológiai hegy az univerzum központjának számít. A hegyek Tibetben tavakat zárnak körül, ezáltal összekötve az eget, a földet és a másvilágot. A Kang Rinpoche például közrezárja a Mapham Yumtso-t, vagy a Manasarovart, és a Nyenchen Tanglhán hegy a Namtso tavat észak Tibetben. Tükrözve a tanításokat, a szent tavak titkos jövendöléseket mutatnak meg azoknak, akik hittel és kitartással néznek a mélyükbe. De ugyanakkor a tavak nem csak próféciákat mutathatnak meg.

Néhány sor az előkészületben lévő könyvemből:
"Tanítványaim nagyon sokszor kérdezik te hogyan találkoztál ezzel a módszerrel.
Talán az elején kell hogy kezdjem azzal a nappal amikor Hamburgban megléáttam egy plakátot ezen a plakáton egy rajz volt ami egy meditáló embert ábrázolt maga a plakát nem volt nagy de mégis volt benne valami ami vonzotta az ember szemét nem volt díszes fekete-fehér kis lap volt. A plakáton lévő felirat a következő volt keleti filozófiákról Indiai Kínai és Tibeti kultúrájáról és tantrikus tanításokról tart előadást C. W. aki hosszú időt töltött el Tibet magas hegyei között, előadás helye (amire pontosan nem emlékszem valami művelődési intézmény volt Hamburg belvárosában) valami késztetés volt bennem amikor ezt lefordították számomra de érdekes volt, hogy a szöveg értelmét még nem tudtam elolvasni előtte de mégis megragadott, véletlenek nincsenek ezt mostmár tudom ugyanis tovább jártuk az utcákat és máshol nem láttam ilyen plakátot. Megbeszéltük hogy elmegyünk erre az előadásra mivel én vendég voltam ezért engedtek kérésemnek vendéglátóim később elmondták nekik nem sok kedvük volt eljönni az előadásra de nem bánták meg és örültek, hogy erőszakos voltam. De visszatérve az előadásra lázasan készültem nem tudtam mi ez bennem, alig vártam, hogy délután legyen lassan telt az idő számomra de végre eljött amikor indulni kellett Hamburgtól 36 km-re voltunk a kocsiban beszélgettünk dolgokrül, megérkeztünk alig találtunk parkolóhelyet maikor ezt is megoldottuk egy szomszédos utcában állítottuk le a kocsit, és gyalog mentünk volt még idő az előadás kezdetéig beültünk a terembe néztük a képeket amik az asztal mögött voltak vörös köpenyes embereket ábrázoltak a képek volt olyan kép amin ülő helyzetben lévő ember volt, a kezében tartott egy rúdszerű valamit aminek a tetején egy henger forma volt (imamalom) néztem az arcát egy nyugodt de erővel teli arcot láttam szemei csukva voltak és láthatóan valami imát mormolhatott nagy átéléssel, a másik képen egy a földön teljes testhosszban elnyúlt férfi volt a kezei a feje fölött össsze voltak téve egy építmény előtt készült ez a kép, az építmény díszes volt egy nagy szobor állt előtte az épületet fa faragások díszítették piros, sárga, és kék színek domináltak, és kendő szerű szövetek lógtak lefelé amin az egyiken egy kerék szerű dolog volt (imazászló amin az életkerék volt ábrázolva) a másikon egy sok vonalból álló jel volt. (a tíz hatalmasság jele ami minden kolostor bejáratánál megtalálható a Tibeti Buddhizmusban nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a jelnek). A következő képen egy sztupa volt látható ahogy emberek imátkoznak előtte, nem volt túl nagy maga az építmény de mégis hatalmasnak tűnt erő volt benne ami naggyá növelte. A többi képen kolostorok voltak színesek "szépek".

Mikor megnéztük a képeket elfoglaltuk helyünket az ötödik sorban ültünk egy picit a jobb oldalon nem egészen az asztallal szemben. Úgy 10 perc múlva bejelentették hogy megérkezett az előadó és csendet kérnek, mi ültünk csendben és vártuk, hogy végre belépjen a terembe aki az előadást tartja. Megmondom őszintén én valami szerzetes ruhás embert vártam. Nagy volt a meglepődés amikor egy európai ruhába öltözött szakállas ember jelent meg az oldal ajtóban, mikor belépett a termbe mégis más volt olyan jó érzés volt ránézni követtük szemünkkel míg az asztalhoz nem ért ott megállt és csak nézett körbe mikor találkozott a pillantásunk oyan melegséget éreztem magamban. Mint ha belém látott volna olyan érzésem volt a szeme csillogott és nyugalmat árasztott, a terember csend lett még mozgolódás nesze sem hallattszott. Elkezdődött az előadása beszélt az életútjáról és arról hogyan került kapcsolatba a keleti filozófiákkal és miért érdekelte a keleti népek kultúrája és az emberek viselkedése. Német országban született és iskoláit is itt végezte mikor tanulmányait befelyezte Amerikában kapott állást. Itt hallott arról, hogy embereket kerenek akik az Indiai, Kínai és Tibeti kultúra, állatfaj, népiszokások, csodák, vallási filozófiák megfigyelésére induló kutatócsoportba. Gondolta jelentkezik hiszen már régen foglalkoztatja ez a terület, sok könyvet elolvasott 1971 végén kapja meg azt a levelet amiben közölték vele tagja ennek a csoportnak, és ekkor tudta meg mi lesz az ő feladata ebben a csoportban. Építmények, épületek fotózása és adatgyűjtés ebben a témakörben. 1971 decemberében találkoznak először a csapat tagjai és ismerkednek egymással és itt derül ki, hogy megbízóik elég tág képet szeretnének kapni a keleti emberek életéről, vallásáról, építészetéről, nyugati emberekhez való viszonyról. Gondosan felépítik megtervezik az utat az útvonalat, többször találkoznak a felkészülés alatt megvásárolják az úthoz a kellékeket a kapott összegből. Már alig várják az indulást az első időpontban nem tudtak indulni a második időpont viszont már jó volt és elindultak mindenki a feladatára koncentrált a gépen már előre tervezték munkájuk első napját. Londonban szálltak át egy másik gépre ami Indiába szállította őket és felszerelésüket.

Megérkezésük napján nagyon fáradtak voltak de nem hagyta őket békén a kíváncsiság kora délután volt elindultak a városba szétnézni látták a két végletet a szegénységet és a gazdagságot egy utcán belül. Egészen estig sétálgattak ismerkedtek és a megbízásuk szerint tolmácsot kerestek aki itt tartózkodásuk alatt velük lesz és kíséri őket mindenhová nem volt könnyű találni olyat aki vállalta volna annyi pénzért amennyit ők tudtak adni.

Előadásának elején ezekről a dolgokról beszélt majd utána rátért arra ami már jobban érdekelte a hallgatóságot. Először Indiában voltak itt egész hosszú időt töltöttek megfigyelhették az indiai emberek viselkedését a nők alárendeltségét, vallási szokásokat, vallási szektákat, építményeket templomokat Indiában sok templom található sok vallásnak van itt hazája és ezt a vallási vezetők ki is használják hiedelmekkel próbálják a híveiket magukhoz kötni és belőlük élnek. Részt vettek vallási összejöveleteleken, szertartásokon. Legnagyobb megtiszteltetés és öröm akkor érte őket amikor részt vehettek egy jógi beavatási szertartásán nagy ünnepséget rendeznbek ekkor mikor a Guru úgy érzi, hogy tanítványa elérte azt a fejlettségi szintet hogy nyilvánosan beavatást nyerjen természetesen a nyilvánosságot nélkülözik a tantrikus szertartásnál de a közönség előtt is végeznek rituálés dolgokat sokan transzba esnek és kinyilatkoztatnak dolgokat közben, többen megtisztulnak és feltöltődnek betegségektől szabadulnak meg egy egy ilyen szertartáson természetesen majdnem minden a transz állapotában megy végbe, de olyan is van, hogy valaki másokért esik transzba és így próbál segíteni. Ezen a szertartáson megfigyelhettek sok mindent és alig győzték jegyzetelni és fotózni a történetekek, jött az ünnepség fénypontja és ezekhez erősített kötelek segítségével egy kocsin húzta be a szertartás helyszínére megfigyelték a fájdalmakat kiiktató képességeiket ezeknek az embereknek több már beavatott jógi jött el erre a szertartásra kinek a nyelve volt átszúrva kinek az arca és a többi más-más "önkíznó" módon átszúrt testrészek, az érdekes az volt hogy ezeken a helyeken vérzés nem látszott. Megkérdeztek ilyen embereket arról, hogy mit éreznek ekkor ők azt válaszolták, hogy magasztos érzések vannak bennük hiszen isten kiválasztotta őket arra hogy a szenvedést átvegyék az emberiségtől és felruházta őket az érzéketlenség tudományával. Itt Indiában sokféle vallás megtalálható a Hinduizmus, Brahmanizmus, Krisna, Buddhizmus és más vallási szekták Indiában hosszú időt töltöttek több városban jártak és kisebb településeken is (amit mi falunak, faluhelynek nevezünk)." A többit a megjelenő könyvben olvashatjátok.
 


* Századok óta a Tibetiek feljutottak a hegyekbe hogy az isteneknek ajánlják a borókát és egyéb illatos hegyi növényt. Néhány asszony, remélve hogy meg tudnak kísérteni egy megvilágosodott lényt, hogy belépjen a méhükbe, kifőzték nagy fazekakban, illatos növényi kivonatokban terjedelmes alsó ruhájukat. Egy ősi lhászai népdalban, egy arisztokrata asszonyt, Doring-ot, kigúnyoltak az illatos alsóneműje miatt, mert a tizenharmadik Dalai Láma reinkarnációját próbálta meg belépésre bírni a méhébe.** A tibetiek kiképeztek egyfajta "isteni őrült", tantrikus specialistákat, hogy alázatossá tegyék a szófogadatlan földi, vízi és égi szellemeket. Mély transzban, Bonpo láma számos rituális tárgyat használ a megvalósításhoz. A jobb kezében tart egy kisdobot, egy vágóeszközt és hajat, ami száz halott és élő embertől származik; a bal kezében egy comb-csont trombitát és egy csengőt tart. Azt is mondják, hogy magával cipeli egy fekete szamár vérét, egy fekete sztúpa kövét és fekete földet arról a helyről, ahol a halott testeket megnyúzzák és odavetik a sasoknak.

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.